Rad na stalnoj postavci Muzeja Jugoslavije

Rad na stalnoj postavci započet je 2009. godine projektom Novi Stari Muzej, koji je kroz niz diskusionih programa pokrenuo proces autorefleksije i redefinisanja Muzeja. Rad je nastavljen realizacijom postavke Jugoslavija od početka do kraja, iz 2012. godine, koja je prvi put muzejskoj publici omogućila sumarni pregled razvoja Jugoslavije, sagledan kroz prizmu istoričara iz regiona. Narednih godina nastavljeno je istraživanje jugoslovenskih fenomena kroz izložbe Nikad im bolje nije bilo, Velika iluzija, Dizajn za novi svet, Ko je soko – taj je Jugosloven, Jugo, moja Jugo i druge.

Tokom 2015. godine razvijena je nova metodologija rada na stalnoj postavci, u okviru projekta 100 godina od stvaranja Jugoslavije, koja je podrazumevala drugačiji pristup i okretanje ka muzejskom fondu. U okviru ovog svojevrsnog eksperimenta, na pola puta između koncepta depoa i izložbe, predstavljen je uzorak fonda koji na slikovit način prikazuje bogatstvo i raznolikost građe čuvane u Muzeju. Tokom prve faze ovog projekta, pod nazivom Otvaramo depo, postavljene su jedna naspram druge kolekcije Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije i Memorijalnog centra Josip Broz Tito, čijim je spajanjem nastao Muzej. Ovakav pristup omogućio je potpuno novi uvid u jugoslovensko nasleđe sagledan kroz dijalog ili naglašene suprotnosti predmeta iz ova dva fonda, ne samo posetiocima, već i kustosima i drugim istraživačima.

Kreiranje stalne postavke nastavlja se transformacijom Otvorenog depoa u svojevrsnu muzejsku laboratoriju – polje istraživanja, eksperimenta i kreacije, ambijent u kojem će se promišljati jugoslovensko nasleđe i sama institucija Muzeja. Faza Laboratorija Muzeja Jugoslavije započinje predstavljanjem fonda Muzeja, nastalog posle 1996, da bi se nastavilo sa mapiranjem specifičnih i/ili autentičnih fenomena koji su obeležili postojanje jugoslovenske države. Polazeći od fonda, kao glavnog resursa, sarađivaćemo sa stručnjacima, umetnicima i pripadnicima različitih zajednica sa ciljem da se izloženi predmeti sagledaju kroz prizmu višestrukih interpretacija i konteksta, kao i  da se kroz otvoren zajednički rad promišljaju i razmenjuju ideje o jugoslovenskom nasleđu. Rezultati istraživanja biće polazište za finalnu, treću fazu projekta – izložbu o Jugoslaviji.

 

Stalna postavka

Predistorija: Osnova za razumevanje Muzeja Jugoslavije

Na oblikovanje evropskog tipa muzeja uticale su brojne prakse i koncepti sakupljanja, čuvanja i upotrebe predmeta.

Nova mapiranja Evrope

Muzejska laboratorija

Druga faza rada na stalnoj postavci

Obnova! Počinje sada!